Uw advocaat in Breda en Terneuzen
 

  • DITISRECHTadvocatuur en conflicthantering is een advocatenkantoor dat in hoofdzaak actief is in Zuid-Nederland en Belgisch Vlaanderen. 


Uw belangen worden helder en efficiënt behartigd, klantgericht en met betrokkenheid. Betrokkenheid bij u als cliënt, bij uw zaak en bij uw belangen, en vooral bij het resultaat dat wij voor u kunnen behalen. Onze medewerkers passen hun expertise toe op een praktische manier. Wij bieden u oplossingen die beduidend verder gaan dan het enkele juridisch analyseren van een probleem. Tijdige en adequate advisering geldt daarbij als uitgangspunt. Tijdrovende en kostbare procedures worden waar mogelijk vermeden, zonder deze waar nodig uit de weg te gaan.
Onze mensen investeren daartoe veel in zichzelf: in uw belang worden daardoor relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak snel gesignaleerd. Ons team is daarom in staat om voor u telkens doortastend en to the point tot een goede en efficiënte aanpak te komen, met een vooral praktisch resultaat. Kwaliteit, inzet en slagvaardigheid, gecombineerd met een gezonde vechtlust, telkens in balans met een verantwoorde kostenbeheersing, zijn daarbij trefwoorden.
Onze informele en kwalitatief hoogstaande dienstverlening heeft reeds een ruime variëteit aan cliënten uit het MKB, het middelgrote- en grote bedrijfsleven aan ons kantoor verbonden. Ook particulieren weten hun weg naar ons kantoor goed te vinden.DITISRECHTadvocatuur en conflicthatering beschikt over een nationaal en een internationaal netwerk. Wij zijn lid van Lawlink (www.lawlink.org), een samenwerkingsverband met buitenlandse advocatenkantoren met een netwerk over de hele wereld. Zo kunnen wij u ook assisteren als u een grensoverschrijdend juridisch probleem heeft, in Europa en daarbuiten.

  •  
  • PRIVACYVERKLARING


DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering, gevestigd aan Willem Alexanderlaan 43 te 4532 DB Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.ditisrecht.nl
info@ditisrecht.nl
Willem Alexanderlaan 43, 4532 DB Terneuzen
0115683344

R.M.A. Lensen is de Functionaris Gegevensbescherming van DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering.
Hij is te bereiken via r.lensen@ditisrecht.nl

Verwerken van de persoonsgegevens

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven dan wel ter uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht:

- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten ten behoeve van u te verlenen
- DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verwerken in het kader van de op de advocatuur betrekking hebbende wetgeving en uitvoeringsmaatregelen daarvan.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (middels computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, BSN: 20 jaar.
- Medische gegevens indien verstrekt in kader van opdracht: 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar r.lensen@ditisrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via r.lensen@ditisrecht.nl.

 

KLACHTENREGELING DITSRECHTadvocatuur&conflicthantering

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering
van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de
declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering en de cliënt.
2. Iedere advocaat van DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op
een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar
mr. R.M.A. Lensen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact
en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet
aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.