ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DITISRECHTadvocatuur en conflicthantering onderdeel van  Lensen advocaten Terneuzen B.V.

1. Alle opdrachten verstrekt aan Lensen Advocaten Terneuzen B.V. (hierna: Lensen Advocaten) en/of de aldaar werkzame personen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lensen Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, 2e lid, BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Het staat Lensen Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurder(s) en personeelsleden van Lensen Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden. Lensen Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Lensen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van voormelde hulppersonen en/of derden, tenzij en voor zover de uit de tekortkomingen van hulppersonen en/of derden voortvloeiende schade op die hulppersoon en/of die derden kan worden verhaald. Lensen Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Lensen Advocaten, de bestuurder(s) en de personeelsleden van Lensen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Lensen Advocaten komt.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Lensen Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van 100.000 euro.

4. De opdrachtgever vrijwaart Lensen Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door Lensen Advocaten in verband daarmee te maken kosten daarbij inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Lensen Advocaten.

5. Voor de uitvoering van een overeenkomst door Lensen Advocaten is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, opslag voor kantoorkosten ad 5 % over het honorarium en omzetbelasting verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium op uurbasis gefactureerd, met als basis uurtarief in enig kalenderjaar, het voor dat kalenderjaar door het bevoegd gezag gepubliceerde basisuurtarief voor curatoren en bewindvoerder. Indien verrichte werkzaamheden zich uitstrekken over een langere periode dan een maand, kan door Lensen Advocaten tussentijds worden gefactureerd. Lensen Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

6. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum; bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder nader ingebrekestelling, en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Lensen Advocaten invorderingsmaatregelen treft jegens de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 10 % van de openstaande declaratie(s) - ten laste van de opdrachtgever.

7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en verstrekte stukken geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Lensen Advocaten voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Lensen Advocaten gehouden die derden erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden jegens Lensen Advocaten gebonden.

8. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van Lensen Advocaten, en van al diegenen die voor Lensen Advocaten werkzaam zijn.

9. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg onder nummer 21/2000 (versie 7/2000).