Uw advocaat in Breda en Terneuzen

DITISRECHT
advocatuur en conflicthantering is een advocatenkantoor dat in hoofdzaak actief is in Zuid-Nederland en Belgisch Vlaanderen. 

Uw belangen worden helder en efficiënt behartigd, klantgericht en met betrokkenheid. Betrokkenheid bij u als cliënt, bij uw zaak en bij uw belangen, en vooral bij het resultaat dat wij voor u kunnen behalen. Onze medewerkers passen hun expertise toe op een praktische manier. Wij bieden u oplossingen die beduidend verder gaan dan het enkele juridisch analyseren van een probleem. Tijdige en adequate advisering geldt daarbij als uitgangspunt. Tijdrovende en kostbare procedures worden waar mogelijk vermeden, zonder deze waar nodig uit de weg te gaan.
Onze mensen investeren daartoe veel in zichzelf: in uw belang worden daardoor relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak snel gesignaleerd. Ons team is daarom in staat om voor u telkens doortastend en to the point tot een goede en efficiënte aanpak te komen, met een vooral praktisch resultaat. Kwaliteit, inzet en slagvaardigheid, gecombineerd met een gezonde vechtlust, telkens in balans met een verantwoorde kostenbeheersing, zijn daarbij trefwoorden.
Onze informele en kwalitatief hoogstaande dienstverlening heeft reeds een ruime variëteit aan cliënten uit het MKB, het middelgrote- en grote bedrijfsleven aan ons kantoor verbonden. Ook particulieren weten hun weg naar ons kantoor goed te vinden.DITISRECHTadvocatuur en conflicthatering beschikt over een nationaal en een internationaal netwerk. Wij zijn lid van Lawlink (www.lawlink.org), een samenwerkingsverband met buitenlandse advocatenkantoren met een netwerk over de hele wereld. Zo kunnen wij u ook assisteren als u een grensoverschrijdend juridisch probleem heeft, in Europa en daarbuiten.

 

PRIVACYVERKLARING

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering, gevestigd aan Willem Alexanderlaan 43 te 4532 DB Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.ditisrecht.nl
info@ditisrecht.nl
Willem Alexanderlaan 43, 4532 DB Terneuzen
0115683344

R.M.A. Lensen is de Functionaris Gegevensbescherming van DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering.
Hij is te bereiken via r.lensen@ditisrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven dan wel ter uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht:

- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten ten behoeve van u te verlenen
- DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verwerken in het kader van de op de advocatuur betrekking hebbende wetgeving en uitvoeringsmaatregelen daarvan.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (middels computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, BSN: 20 jaar.
- Medische gegevens indien verstrekt in kader van opdracht: 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar r.lensen@ditisrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DITISRECHTadvocatuur&conflicthantering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via r.lensen@ditisrecht.nl.